#17 Tilannekuva ja avoin data

Session host: Taru Rastas (LVM) ja ryhmä energia- ja viestintä- ja sääalan organisaatioiden ja yritysten edustajia

Time and place: Check the eagenda http://bit.ly/okf-convention_agenda

Description

Session aiheena on sähkö- ja viestintäverkkojen tilannekuvan kehittäminen häiriö- ja vikatilanteissa erityisesti avoimen datan näkökulmasta. Häiriötilanteita syntyy erilaisista syistä, joista myrskyt ovat vaikutukseltaan usein suurimpia. Miten ajantasainen tilannekuva auttaa vakavassa häiriötilanteessa ja toisaalta, miten tiedon avulla voitaisiin ennakoida mahdollisia häiriöitä ja niiden vaikutuksia? Lisäksi haetaan ratkaisuja, miten reaaliaikaista tilannekuvaa voidaan tuottaa. Session tarkoitus on ideoida ratkaisuja ja mahdollisuuksia hyödyntää avointa dataa tilannekuvan luomisessa.

Energia- ja viestintäverkkojen toimintavarmuus on vahvasti kytköksissä toisiinsa. Vikojen nopea korjaus, jossa sähkö- ja viestintäverkkojen toimintaa palautuu normaaliksi on kriittistä. Dataa innovatiivisesti hyödyntävä yhteinen tilannekuva voisi merkittävästi vähentää ja lyhentää häiriöiden vaikutuksia. Miten esimerkiksi kännykkäkuvaa voitaisiin hyödyntää sähkönjakelun viankorjauksessa? Entä miten tieto välittyy, jos televerkot eivät toimi?

Erilaiset sosiaalisen median kanavat ja käyttäjien tuottama reaaliaikainen tieto voisivat olla tilannekuvan välityksessä ja rikastamisessa merkittävässä roolissa. Millaisissa tilanteissa kannattaisi hyödyntää erityisesti sosiaalista mediaa, jossa käyttäjät voivat havainnoida ja kertoa reaaliaikaista tilannekuvaa? Miten joukkoistamisella kerättyä dataa voidaan yhdistää viranomaistietoon?

Avoin data mahdollistaisi erilaisten näkymien ja sovellusten luomisen tilannekuvana. Minkälaista avointa dataa reaaliaikaisen viestintä- ja energiaverkkojen tilannekuvan luominen vaatisi? Miten rajapinnat myös muihin kriittisiin tietovirtoihin mm. sään, liikenteen, vesihuollon tai pelastustoimen alueilla varmistetaan?

Tavoitteena on luoda kehittäjien kanssa näkemystä mahdollisten tilannekuva-pilottikohteiden määrittelyyn. Miten avoin data mahdollistaisi ja lisäisi tilannekuvan ajantasaisuutta, ennakoitavuutta ja rikastamista? Mitä rajoituksia liittyy avoimen datan käyttöön tässä tarkoituksessa? Tuloksena ymmärrettäisiin, miten avointa tietoa voitaisiin hyödyntää uudella tavalla eri toimijoiden tilannekuvahankkeissa. Yhteiskäyttöiset rajapinnat toimijoiden tilannekuvaa luovaan dataan mahdollistaisivat uusia sovelluksia, palveluja ja toimintatapoja. Entä jos sinulla on jokin idea tilannekuvapalvelusta, millaisia vaatimuksia ehdottaisit rajapintoihin ja datalähteisiin? Tilaisuudessa voitaisiin hahmotella myös sovellusdemoja, näkymiä tai visualisointeja.

Sessiossa asiaa alustavat Viestintävirasto ja Elenia Oy sekä mukana keskustelussa alan muita toimijoita.