Näkökulmia avoimeen kansalaistieteeseen: Mikroartikkelikutsu

Photo by Florian Klauer unsplash.com/@florianklauer CC0

Photo by Florian Klauer unsplash.com/@florianklauer CC0

Open Knowledge Finlandin ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen yhteistyöstä syntynyt Avoin kansalaistiede -selvityshanke pyytää ehdotuksia kansalaistiedeaiheisista mikroartikkeleista julkaistavaksi ATT-hankkeen Portti-verkkolehdessä ja käytettäväksi selvityksen materiaalina.

Avoin kansalaistiede -hanke maksaa julkaistuista mikroartikkeleista pienen kirjoituspalkkion. Mikroartikkelit tullaan julkaisemaan Creative Commons BY 4.0 lisenssillä.

Selvityshankkeen kansallisesta fokuksesta johtuen toivomme artikkeleita suomeksi tai ruotsiksi.

Artikkeliabstraktit jätetään verkkolomakkeen kautta (okf.fi/mikroartikkelikutsu) 16.10.2016 klo 24 mennessä.

MIKROARTIKKELIEN AIHE

Mikroartikkelien avulla halutaan syventää ymmärrystä kansalaistieteen mahdollisuuksista. Erityisesti niiden kautta haetaan ideoita Avoin kansalaistiede -selvityshankkeen osana tuotettaviin kansallisiin toimenpidesuosituksiin.

Lämpimimmin toivotamme tervetulleiksi kirjoitukset, jotka esittävät perustellen jonkin käytännönläheisen esimerkin tutkimuksen ja kansalaisten välisestä vuoropuhelusta tai sen korjattavissa olevasta esteestä. Inspiraatiota voi hakea esimerkiksi näistä kysymyksistä:

  • Keitä ovat “kansalaistieteen” kansalaiset? Onko tilanteita, joissa poliitikko, toimittaja tai vaikkapa ammattitutkija, voi olla tieteen näkökulmasta “kansalainen”?
  • Miten kansalaiset voivat osallistua tutkimusprosessin elinkaaren eri vaiheisiin mahdollisimman monipuolisesti ja vastavuoroisesti?
  • Mikä motivoi kansalaisia osallistumaan kansalaistiedehankkeisiin?
  • Millaisia uusia mahdollisuuksia teknologinen kehitys tuo kansalaistieteelle?
  • Minkälaista avointa dataa kansalaistiedehankkeet ovat tuottaneet ja/tai voisivat tuottaa?
  • Miten kansalaistiedettä voitaisiin tehdä ja tukea entistä enemmän myös ihmistieteissä?
  • Mitä riskejä kansalaistieteeseen liittyy?
  • Millaisia oikeudellisia kysymyksiä kansalaistieteeseen liittyy?
  • Miten kansalaistiede tulisi huomioida tiedepolitiikassa?

MIKROARTIKKELIKUTSUN AIKATAULU

Enintään 500 merkin laajuiset mikroartikkeliabstraktit tulee toimittaa verkkolomakkeen kautta sunnuntai-iltaan 16.10.2016 klo 24 mennessä. Valittujen mikroartikkelien kirjoittajille ilmoitetaan 31.10.2016 mennessä. Valmiin mikroartikkelin määräaika on sunnuntai-iltaan 20.11.2016 klo 24 mennessä.

VALINTAKRITEERIT

Kyseessä ei ole kilpailu. Artikkelikutsun tavoitteena on synnyttää keskustelua kansalaistieteestä sekä koota tietoa ja tuottaa ideoita aiheesta.

Mikroartikkelien valinnassa kiinnitetään huomiota 1) käsiteltävän ilmiön kiinnostavuuteen suhteessa kansalaistiedekeskusteluun, 2) siihen miten hyvin näkökulma on linkitetty tieteellisen tutkimuksen kysymyksiin, 3) aiheen kansalliseen sovellettavuuteen sekä 4) näkökulman käytännönläheisyyteen, eli siihen miten teksti palvelee hankkeen toimenpidesuositusten muotoilemista.

Valinnan suorittavat Avoin kansalaistiede -hankkeen työntekijät yhdessä Portti-verkkolehden toimituskunnan kanssa. Ratkaisut perustellaan pyydettäessä.

MIKÄ ON MIKROARTIKKELI?

Mikroartikkeli on lyhyt näyttöön perustuva kirjoitus jostakin aiheesta. Kyseessä ei siis ole mielipidekirjoitus. Esitettyjen näkemysten tueksi on suotavaa esittää ainakin joitakin viitteitä. Tässä tapauksessa toivomme tekstiin upotettuja linkkejä tai viitelistausta artikkelin loppuun Lisätietoja-otsakkeella. Mikroartikkelille on tyypillistä, että siinä esitellään selkeästi, perustellusti ja tiiviisti yksi ydinajatus. Jos sinulla on useampi esimerkki tai pointti esitettävänä, ehdota ihmeessä useampaa mikroartikkelia.

MIKROARTIKKELIN LAAJUUS JA KORVAUKSEN SUURUUS

Korvaukset maksetaan valmista, toimitettua artikkelia vastaan laskulla tai verokortilla.

Laajuus Kirjoituspalkkio
n. 2000 merkkiä tai n. 1 liuska 100 EUR
n. 4000 merkkiä tai n. 2 liuskaa* 200 EUR
n. 6000 merkkiä tai n. 3 liuskaa* 300 EUR

*Pidempiä artikkeleita saatetaan lyhentää tai jakaa useampaan julkaisukertaan verkkolehtijulkaisemista varten. Tämä tehdään kirjoittajan kanssa sopien.

YHTEYDENOTOT

Artikkeliabstraktit jätetään verkkolomakkeen kautta (okf.fi/mikroartikkelikutsu) 16.10.2016 klo 24 mennessä.

Lisätietoja mikroartikkelikutsusta ja Avoin kansalaistiede -hankkeesta saa hankkeen projektipäälliköltä Heidi Laineelta: heidi.laine@okf.fi / 040-513 95 93