Datan avaajan verkkokurssi sekä JHS avoimen datan lisensseistä – TAL-hankkeen tuloksia

OKFFI toteutti Tukea avoimeen lisensoimiseen -hankkeen OKM:n rahoituksella vuosina 2013-2015. Kerromme tässä tiiviisti, mitä hanke sai aikaan sille myönnetyllä 20000€:lla. Hankkeen tavoite alkuperäisestä hankesuunnitelmasta:

“Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen tiedon tuottajat ja hyödyntäjät kaikilta sektoreilta, selvittää ja ratkaista ongelmakohtia ja lisätä yhteisymmärrystä eri toimijoiden välillä. Tämän saavuttamiseksi hankkeessa perustetaan yhteistyöverkosto, tarjotaan neuvontaa ja koulutusta sekä konferenssi. Hankkeen tuotokset ja toimintamallit julkaistaan avoimella lisenssillä kenen tahansa jatkohyödynnettäväksi.”

Avoin Suomi 2014 -tapahtuma

Hankehakemuksessa keväällä 2013 ennakoitiin tarve kansallisen tason konferenssille. Kun hankkeen alettua konferenssin ideaa tuotiin esiin eri työryhmissä ja tilanteissa, viesti otettiin hyvin vastaan. Jopa niin hyvin, että pääministerin kanslia otti tehtäväkseen konferenssin järjestämisen nimellä Avoin Suomi 2014. Konferenssiin tuli siis tässä hankkeessa kaavailtua moninkertaisesti suuremmat resurssit ja mittakaava. Tämä hanke osallistui osaltaan konferenssiohjelman suunnitteluun, mestarikurssin tulosten esiin tuontiin sekä avoimuuden toimijoiden konferenssikulujen korvaamiseen.

Avoimen tiedon juridiikka -yhteistyöverkoston toiminta

Hankehakemuksen kirjoitusajankohtana, keväällä 2013, oli selvää, että datan avaaminen oli Suomessa etenemässä, mutta pirstaleisesti ja monella suunnalla. Hankkeeseen kirjoitettiin siksi tämä tehtävä, eli yhteistyöverkoston rakentaminen.

Marraskuussa 2013 Creative Commons Inc julkaisi version 4.0 Creative Commons -lisensseistään, joissa oli huomioitu mm. eurooppalainen tietokantojen lähioikeussuoja. Tämä teki CC 4.0 -lisensseistä hyvän kandidaatin julkishallinnon tietoaineistojen lisensseiksi. VM oli vuonna 2013 käynnistänyt JHS-työryhmän selvittämään tietoaineistojen lisensointiasiaa. Tämän työryhmän toimintaan osallistui tästä hankkeesta Tarmo Toikkanen sekä Aalto-yliopistosta Maria Rehbinder. JHS-työssä selvitettiin eri lisenssivaihtoehtoja ja päädyttiin alustavasti CC BY 4.0 -lisenssiin. Suosituksen hyväksyntä kuitenkin jäi odottamaan CC-lisenssien virallista suomennosta.

CC-lisenssien suomennosprojektia veti Aalto-yliopisto ja siihen oli saatu erillinen rahoitus Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä. Suomennoksen ja tämän hankkeen toiminta oli osittain toisiaan tukevaa syksystä 2013 syksyyn 2014. Suomennos valmistui marraskuussa 2014 ja JHS 189 hyväksyttiin joulukuussa 2014.

Samanaikaisesti käynnissä olivat VM:n Avoimen tiedon ohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjelma.

Tämän hankkeen kahden toimintavuoden aikana tilanne avoimen datan kentällä on muuttunut merkittävästi. Monet ministeriöt ovat rahoittaneet konkrettisesti asiaa edistäneitä hankkeita ja katalysoineet toimintaa. JHS 189 on selventänyt juridista tilannetta julkishallinnossa merkittävästi. Kulttuuripuolella AvoinGLAM-verkosto, OKM:n rahoituksella ja yhdessä Finnan ja Europeanan kanssa on selventänyt kulttuuriorganisaatioiden lisensointikysymyksiä.

Vuoden 2015 taitteessa oli selvää, että OKFFI:n suojissa ole enää tarvetta avoimen tiedon juridiikan verkostolle. Lisenssiasiat on näinä parina vuonna saatu varsin selviksi, eikä eri toimijoiden välistä yhteen hitsaamista ja väärinymmärrysten korjailuun soveltuvaa yhteistoimintaverkostoa enää tarvita.

Avoimen tiedon master class -koulutus

Kuva Avoimen datan mestarikurssilta. Tarmo Toikkanen kertoo avoimista lisensseistä. Kuva: AvoinGLAM, CC BYAvoin julkishallinnon data -mestarikurssi toteutettiin keväällä 2014 yhteistyössä Kohti avointa kulttuuria -hankkeen kanssa ja se rakentui kuuden lähitapaamisen ympärille, jotka koostuivat aihetta eri näkökulmista tarkastelevien, omien alojensa ammattilaisten puheenvuoroista sekä näihin pohjautuvista työpajoista. Työpajoissa käsiteltiin päivien aiheita osallistujaorganisaatioiden omista näkökulmista sekä valmisteltiin tehtäviä data-avauksia.

Kurssille osallistuivat seuraavat organisaatiot: Geologian tutkimuskeskus GTK, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, Maanmittauslaitos, Suomen riistakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus, Ulkomininisteriö, Väestörekisterikeskus, Valtiokonttori / Suomi.fi, Valtion IT-palvelukeskus, Geodeettinen laitos, Metla, Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus.

Kurssin saama palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Ainoastaan lähitapaamisten aikaista opastusta ja vertaistukea toivottiin enemmän ja paremmin toteutettavaksi. Aiheen ajankohtaisuus, mielenkiintoisuus ja relevanssi työn kannalta nähtiin hyvinä, samoin kouluttajien asiantuntijuus sekä hyödyllisten verkostojen muodostuminen.

Mestarikurssin aineisto jalostettiin syksyllä 2014 yhteistyössä AvoinGLAM-verkoston, Aalto-yliopiston, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä World Bankin kanssa kahdeksi verkkokurssiskriptiksi, joista toteutetaan vuonna 2015 sekä kansallisia että kansainvälisiä avoimen datan verkkokurssitoteutuksia. Tämä jalostustyö oli vain osittain tämän OKM-rahoituksen turvin toteutettavaa, sillä LVM ja World Bank rahoittivat osaltaan tätä työtä (12000€ ja 8000$).

Mestarikurssin aineistot on julkaistu verkossa avoimella lisenssillä, mm. seuraavissa paikoissa:

Muut koulutukset ja asiantuntijapuheenvuorot

Mestarikurssin kokemukset ja opit olivat arvokkaita ja niille oli tarvetta kurssin päätyttyä. Lisäksi JHS 189:n lähestyessä valmistumista tuli selvä kysyntä kertoa CC 4.0 -lisensseistä eri julkishallinnon organisaatioille. Tästä hankkeesta rahoitettiin asiantuntijapuheenvuorojen valmisteluja ja alustuksia seuraaviin tilaisuuksiin:

  • Avoin Suomi 2014 -konferenssi, järjestäjänä valtioneuvosto, 15.-16.9.2015
  • Virallisen tiedon tuottajien seminaari, järjestäjänä Tilastokeskus, 5.2.2015
  • Viestintäkoordinaattoreiden tapaaminen, LVM, 11.2.2015.
  • JHS 189 -seminaari, järjestäjänä VM, 25.3.2015

Lähitulevaisuuden näkymät

Tämän hankkeen tuottamat kaksi verkkokurssiskriptiä, Datan avaajan kurssi sekä Datan hyödyntäjän kurssi, on tuotettu avoimella CC BY -lisenssillä ja julkaistu. Ne on myös käännetty englannin kielelle. Kurssiskriptien työstämistä jatketaan kohti todellisia, toimivia verkkokurssitoteutuksia. World Bank jatkaa työstämistä kansainvälisesti.

VM on syksyllä 2015 aloittamassa käsikirjan tuottamista julkishallinnon organisaatioille (valtio ja kunta) datan avaamisesta sekä datan hyödyntämisestä. Tämän käsikirjan rinnalla tulee olemaan oppimateriaalia, joka pohjautuu suoraan tässä hankkeessa tuotettuihin kurssiskripteihin.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Tarmo Toikkanen, tarmo@okf.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.